logopeda Warszawa
 

DZIECKO RYZYKA DYSLEKSJI - KTO TO TAKI?
TEKST: JOANNA ZAWISTOWSKA

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu , tzw. dysleksja, dysgrafia i dysortografia są zazwyczaj diagnozowane u dzieci w wieku szkolnym. Jeśli trudności w nauce czytania i pisania nie znikają w okresie nauczania początkowego, mimo zabiegów pedagogicznych i intensywnej pracy samego dziecka, to zwykle w klasie czwartej uczeń badany jest pod kątem zaburzeń dyslektycznych.

Dysleksji rozwojowej prawie zawsze towarzyszą inne problemy, mające to samo źródło, co specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Są to objawy dysharmonijnego rozwoju psychomotorycznego pod postacią parcjalnych lub fragmentarycznych opóźnień rozwoju niektórych funkcji poznawczych ( głównie percepcji i mowy) oraz funkcji ruchowych.

Objawy "ryzyka dysleksji" zauważyć można już w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. W związku z tym również działania profilaktyczne zapobiegające późniejszym trudnościom w nauce można rozpocząć bardzo wcześnie.

Dzieckiem "ryzyka dysleksji" jest :

 • Każde dziecko z nieprawidłowo przebiegającej ciąży i porodu (wcześniaki, dzieci z niską wagą urodzeniową, niedotlenione w okresie okołoporodowym, które otrzymały poniżej 10 pkt. W skali Apgar, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym po urodzeniu).
 • Dziecko z rodziny, w której występowała już dysleksja, opóźnienia rozwoju mowy, opóźnienia neurorozwojowe
 • Dziecko z deprywacją słuchową ( zaburzeniami przetwarzania słuchowego, przy prawidłowym słuchu fizjologicznym, na skutek nawracających infekcji uszu w okresie 0-do 3 lat)LISTA OBJAWÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH DZIECKO "RYZYKA DYSLEKSJI":


1. wiek niemowlęcy i poniemowlęcy ( 0 - 3 r.ż)

 • opóźnienie rozwoju ruchowego (późniejsze trzymanie głowy- > 3 miesiąca życia, siadanie > 8 miesiąca życia, chodzenie > 1,5 roku)
 • opóźnienie rozwoju mowy (okres melodii 0 - 1 r.ż. , okres wyrazu 1 -2 r.ż., okres zdania 2-3 r.ż)
 • niska sprawność manualna , bardzo nieporadna samoobsługa np. w myciu rąk, ubieraniu, jedzeniu łyżką
 • wyraźna niechęć do rysowania
 • zaburzona równowaga i koordynacja obustronna.


2. wiek przedszkolny ( 3- 5 lat)

 • niedostateczna sprawność ruchowa w zakresie ruchów całego ciała (nieporadność w bieganiu, zabawach ruchowych, trudności w nauce jeżdżenia na rowerze, z łapaniem i rzucaniem piłki)
 • niedostateczna sprawność ruchowa rąk i palców ( trudności i niechęć do wykonywania czynności samoobsługowych np. zapinanie guzików , suwaków, zakładanie skarpet, sznurowanie butów, a także innych czynności manualnych np. nawlekanie korali, zabawy małymi klockami)
 • słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa ( nie umie budować z klocków, nie lubi i nie potrafi rysować, nie umie narysować: koła jako 3 -latek, kwadratu i krzyża jako 4 - latek, trójkąta jako 5-latek)
 • opóźniony rozwój lateralizacji: do 6-ego roku życia używa na zmianę prawej i lewej ręki
 • opóźniony rozwój orientacji w schemacie własnego ciała: myli prawą i lewą rękę do 6-ego roku życia
 • opóźniony rozwój mowy, utrzymujące się trudności w artykulacji wielu głosek, trudności z wypowiadaniem dłuższych, bardziej złożonych wypowiedzi, z zapamiętywaniem słów, wydłużony okres posługiwania się neologizmami i nieprawidłowymi formami gramatycznymi


3. klasa "0" ( 6 - 7 r. ż)

 • obniżona sprawność ruchowa w bieganiu, rzucaniu i łapaniu piłki, grach zespołowych
 • trudności przy wykonywaniu ruchów precyzyjnych w czasie ubierania się , wiązania butów, używania sztućców, cięcia nożyczkami
 • trudności z rysowaniem rombu , odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych, rysowaniem szlaczków
 • oburęczność, mimo prób ustalenia ręki dominującej
 • trudności z wyróżnianiem elementów z całości, syntetyzowaniem w całość, np. podczas budowania konstrukcji z klocków lego według wzoru, układania mozaiki,
 • trudności z zauważeniem podobieństw i różnic par obrazków, porównywaniem podobnych kształtów i liter różnie umieszczonych w przestrzeni
 • trudności ze wskazaniem kierunku ( strona prawa i lewa), wskazaniem na sobie prawych i lewych części ciała
 • trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych określających stosunki przestrzenne: nad-pod-w, za- przed- obok, a także określaniem stosunków czasowych: przedtem, potem, jutro, wczoraj, przedwczoraj, trudności z zapamiętaniem pór roku, dni tygodnia, określaniem czasu na zegarze
 • utrzymujące się zaburzenia wymowy, błędy gramatyczne,
 • trudności z zapamiętaniem wierszyków, piosenek, dłuższych poleceń, materiału uszeregowanego w sekwencje i serie np. dni tygodnia, miesięcy, pór roku, liter alfabetu, szeregów cyfr
 • trudności ze słuchowym różnicowaniem podobnych głosek ( zaburzenia słuchu fonemowego) oraz wydzielaniem głosek i sylab z wyrazów i ich syntetyzowaniem ( analiza i synteza słuchowa wyrazów)
 • trudności w nauce czytania ze zrozumieniem, czytanie po literce, z licznymi błędami, w wolnym tempie,
 • pisanie liter i cyfr w lustrzanym odbiciu oraz odwzorowywanie wyrazów przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej
Współwystępowanie wielu wymienionych problemów u jednego dziecka wskazuje na "ryzyko dysleksji". W takim przypadku należy jak najwcześniej podjąć działania terapeutyczne zmierzające do wyrównania stwierdzonych deficytów. Wspomaganie rozwoju dziecka od momentu zdiagnozowania trudności przez psychologa, logopedę, pedagoga lub terapeutę integracji sensorycznej pozwala na znaczącą poprawę funkcjonowania dziecka.


DZIECKO "RYZYKA DYSLEKSJI" WCALE NIE MUSI ZOSTAĆ DYSLEKTYKIEM

Najskuteczniejszą formą terapii wspomagającą wszechstronnie rozwój psychomotoryczny dziecka w wieku przedszkolnym jest Integracja Sensoryczna. Terapiami komplementarnymi są: terapia logopedyczna, integracja odruchów niemowlęcych, terapia pedagogiczna ( z zastosowaniem glottodydaktyki jako metody nauki czytania i pisania).

Na terapię dysleksji zapraszamy do naszej poradni. Zapisy w zakładce Kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA SKRÓTY

 

POWRÓT DO BAZY WIEDZY

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

LOGOPEDA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

TOMATIS

BIOFEEDBACK

NEUROFLOW

DYSLEKSJA

JOHANSEN

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

JAK U NAS WYGLĄDA

CENNIK

O NAS

KONTAKT

 

DRUKUJ